1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user - Được đặt 3 link trong bài viết và 3 link trong chữ ký

daniela puglisi allegra d

Discussion in 'Tin nóng trong ngày' started by Unpalorerolek, Jan 11, 2018.

  1. Unpalorerolek

    Unpalorerolek New Member

Share This Page