1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user - Được đặt 3 link trong bài viết và 3 link trong chữ ký

Siêu Thị Nội Thất

Discussion in 'Mẹo vặt trong cuộc sống' started by abc160561b1, Jan 11, 2018.

  1. abc160561b1

    abc160561b1 New Member

Share This Page